Decrease Font Size Reset Font Size to Default Increase Font Size

Homepage / News & Analysis / Special Focus: Crisis in Haiti / Show Solidarity! / AWID statement

AWID Statement

AWID Statement on the Post-Earthquake Humanitarian Crisis in Haiti January 2010 in Creole

Deklarasyon AWID sou kriz imanitè ann Ayiti apre Tranblemandtè janvye 2010 lan

Asosyasyon pou dwa fanm nan sektè devlopman an (AWID) gen anpil tètchaje sou gwo pèt e sou kriz imanitè kap dewoule ann Ayiti apre tranblemandtè ki frape peyi a le 12 janvye 2010.

Nou kanpe an solidarite avèk tout fanm, gason e timoun peyi Dayiti pandan moman difisil sa a. Nou ta renmen di yon mo espesyal pou eksprime solidarite nou ak fanm Dayiti yo, ki pandan anpil jenerasyon kontribye pou kenbe batay pou libète ak demokrasi nan peyi an, e kap kontinye batay pou yo siviv devan kriz sa a ki pi gwo pase sak janm pase nan peyi an. AWID gen anpil kèfemal lè li sonje lanmò kolèg feminis li yo ki pèdi lavi yo nan tranblemandtè an. Nou vle pale de Myriam Merlet, Anne Marie Coriolan e Magalie Marcelin twa gwo lidè nan mouvman feminis ayisyen an. Nou gen yon panse espesyal pou fanmi twa fanm sa yo e zanmi yo tou, epi pou tout kolèg nou yo nan divès mouvman feminis ki pote dèy lanmò yo nan kè yo.

Nan semenn ki swiv tranblemandtè an, AWID konstate avèk anpil admirasyon solidarite militan dwa fanm ki nan tout Amerik Latin ak Karayib la epi tou nan lòt peyi nan lemond. Depi swen sante ijans e sante fanm rive jis nan mobilizasyon resous ak dokimantasyon abi dwa moun, òganizasyon fanm yo ap jwe yon wòl esansyèl nan repons a kriz lan. AWID, avec tout manm nou e patnè nou yo, kontribye nan efò enpòtan sa a: li mobilize resous e li distribye enfòmasyon nan divès lang.

Tranblemandtè sa a gen yon enpak ki mete tout peyi an ajenou, men fanm peyi a afekte pi grav ankò. Akoz de fonksyonnman sosyete an nan kesyon fanm ak gason ki deja majinalize yo, fanm ak tifi gen plis risk pou yo neglije yo nan efò soulajman e rekonstriksyon peyi an apre katastwòf lan frape. Sa rive souvan ke yo refize fanm ak tifi yo aksè nan distribisyon manje e nan swen sante fanm nan efò imanitè yo, e poutan se gwoup tankou fanmi ki gen fanm ala tèt yo, fanm ansent e fanm ki gen tibebe piti ki se gwoup ki pi ekspoze yo. Nan sityasyon ki swiv dezas, fanm yo sibi plis risk tou pase yo pi ekspoze toujou ak menas vyolans, e sa gen ladan l vyolans seksyèl. Pwoteksyon dwa fanm pou yo gen aksè ak swen sante, manje pou ba yo fòs, sekirite ak diyite dwe youn nan poto mitan efò ki kontinye ap fèt pou pote soulajman apre dezas la.

Malgre defi sa yo, fanm yo gen yon wòl total-kapital pou yo jwe nan rekonstriksyon peyi Dayiti. Fanm gen nan men yo konesans e kapasite ki gen anpil valè pou mobilize kominote yo, e pou jwenn estrateji pou moun kapab adapte nan nouvo sityasyon katastwòf la kreye e pou jwenn resous lokal tou. Kòm yo fonksyonnen kòm ajan ekonomik, kòm moun ki okipe lòt moun et kòm lidè, yo okipe yon plas esansyèl nan rekonstriksyon yon Ayiti kote jistis ak enklizyon se nouvo karakteristik sosyete an. E òganizasyon fanm ayisyen yo, etan done yo se sipòtè e fasilitatè patisipasyon fanm ayisyèn nan pwosesis rekonstriksyon an, dwe pou reprezante yon eleman enpòtan nan efò ki fèt sou teren an.

Se pou sa AWID lanse yon apèl bay gouvènman Ayiti an e bay kominote entènasyonal lan pou yo pran dispozisyon imedyatman pou asire byenèt fanm ak tifi nan pwovizyon e asistans ijan e nan travay rekonstriksyon ak devlòpman sou lon tèm lan ki satisfè bezwen ki patikilye a bezwen e sikonstans fanm epi tifi ayisyèn. Nou fè yon apèl patikilye pou patisipasyon a sanpousan pou fanm nan tout nivo rekonstriksyon an e nou mande tou pou bon jan efò konsantre sou bezwen devlopman a lon tèm pou fanm ak tifi.

Article License: Creative Commons - Article License Holder: AWID

Comments

Log in or create a user account to comment.

Related articles

Regions: Caribbean

Topics: Environment

AWID Program:

Type of content: Action alerts/appeals

Comments

Log in or create a user account to comment.